Επικοινωνία
Για να επισκεφτείτε το οινοποιείο μας , ή για πληροφορηθείτε για τα κρασιά μας, ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Τηλ. 24670 72508
Φαξ 24670 72505
e-mail: info@ktimastergiou.gr